WERELDKIDSONLINE

Jaarverslag 2004 - 2005

WERELDKIDS 10-2005

 

PROJECT STRAAT- en ZWERFKINDEREN MUMBAI – INDIA

 

Werkingsverslag van de WK-activiteiten van het schooljaar 2004 - 2005

Betreft: geen geplande schoolacties ondernomen vorig schooljaar

Doel: uitbreiding aantal schoolgaande kinderen + nieuwe opleidingslocatie jongens

 

Aan de WERELDKIDSleerlingen n.-c. zedenleer en hun leerkrachten:

 

De SALAAM BAALAK TRUST is de Stichting die verantwoordelijk is voor de opvang en de dagelijkse organisatie van de nu 3 dagopvangcentra en het Nachtonderkomen (op één locatie en voor meisjes) voor deze straat - en zwerfkinderen in Mumbai.

 

Tijdens het schooljaar 2004-2005 werden geen financiële activiteiten ontwikkeld, dit in opvolging van de afspraken rond het voeren van fondsenwervingen. Zoals uitdrukkelijk afgesproken op de pedagogische studiedagen werken we voor onze financiële programmering met de “2/1”- verdeelsleutel. Concreet betekent dit dus twee schooljaren van projectactiviteiten, het derde schooljaar beschouwen we steeds als een tussenjaar om de inspanningen van de leerlingen en hun ouders te spreiden.

Aandacht: aanpassing van vorig jaarverslag

Juni 2005 was niet haalbaar om de informatie over het laatste Wereldkidsbezoek aan Mumbai van februari 2005 over te maken. Dit zal wel gebeuren op de studiedagen van september en oktober 2005. De scholen ontvangen de planning en PROJECTDOELSTELLING voor het schooljaar 2005-2006.

NOOT: In 2004 werd ons project niet op locatie bezocht.

Verslag projectbezoek februari 2005: evaluatie schooljaar 2004-2005

Het project telde eind 2004 om en bij de 585 ingeschreven kinderen.

5 scholen voor lager en secundair onderwijs waar kinderen van ons project school lopen, werden bezocht. Steeds meer kinderen van het project krijgen de mogelijkheid naar school te gaan, en steeds meer doen dit ook. Wereldkids heeft opnieuw een bijdrage geleverd aan de uitbouw van het Nachtonderkomen voor nu 45 meisjes (eind 2004).  Het project beschikt sinds eind vorig jaar (2004) over een derde locatie, ook in het oude stadsgedeelte. Het betreft een lokaal in een oud ngo-gebouw. Hier krijgen vooral jongens tussen 15 en 18 jaar een eenvoudige doch doelgerichte opleiding in handvaardigheden die is afgesteld op de mogelijkheden van die kinderen die hebben gekozen om een vak aan te leren.

 

WERELDKIDS is bijzonder trots op de prachtige betuiging van solidariteit die de WERELDKIDSleerlingen en hun leerkrachten nu voor de vierde keer op rij hebben geleverd om het leven van deze straat- en zwerfkinderen te verbeteren en hen hoop voor de toekomst te schenken. Een dikke proficiat aan jullie allen !

 !!!   De WERELDKIDSleerlingen kunnen alweer fier zijn op wat ze doen    !!!