WERELDKIDSONLINE

Jaarverslag 2016 - 2017 - Februari 2017

 

PROJECT STRAATKINDEREN MUMBAI – INDIA LEERLINGEN N.-C.  ZEDENLEER

 

  

 

            

WERELDKIDS

 

Eén  ding hebben alle kinderen ter wereld gemeen : ze leven op één en

dezelfde aarde, het zijn de kinderen van deze aarde. 

En, het zijn allemaal kinderen !

            

                           WERKINGSVERSLAG  schooljaar 2016 – 2017

 

Betreft

 

                         Algemene opvolging werking Salaam Baalak Trust in relatie tot participatie WERELDKIDS

 

 

Verslag van Projectbezoek in februari 2016 en verder nieuws uit MUMBAI

 

‘… There is a genius everywhere, but it takes a village; it takes a teacher; it takes a person; it  

  takes a mother; it takes a whole street, a whole community to harness that genius and make  

  it achieve its fullest potential…’ Mira Nair.

 

  1. SALAAM BAALAK Project : An NGO dedicated to getting kids off the streets on their feet

 

We zijn verheugd ook nu vast te stellen dat voor het schooljaar  2016 – 2017, Salaam Baalak Trust haar werking onverminderd blijft focussen op haar kerntaken die ze al zolang op zich neemt.  

De Salaam Baalak Trust blijft haar filosofie trouw :

Ook dit werkingsjaar gedegen en doortastend instaan voor de opvang, begeleiding en verzorging van honderden straat- en zwerfkinderen. Dit betekent dat het aantal kinderen dat gebruik maakt van de faciliteiten(onderwijs, gezondheidszorg, sociale begeleiding, beroepsopleiding,…) standvastig in aantal blijft. Dit schommelt rond de 500 kinderen.

 

 

Dit betreft samengevat de volgende locaties:

 

     1. Dagcentrum Girgaum Chowpatty

     2. Dag- en nachtcentrum (jongens) Kalyan

     3. Andheri-East dag- en nachtcentrum 

     4. Sholapur – Loopbaanproject.

     5. Borivali : dag- en nachtverblijfcentrum voor jongens

     6. Malad : nieuw dag- en nachtverblijfcentrum voor meisjes

     7. Verscheidene contactpunten: Shanti Nagar en Sai Baba Nagar in Kalwe, en Kranti Nagar in Durgawadi, Thane.

      Deze kinderen zijn vooral voddenrapers die of niet of amper en zeer onregelmatig naar school gaan. De interactie met deze kinderen is op                   dagelijkse basis, waarbij opvoeding en hygiëne de belangrijkst punten zijn om rond te werken.

     8. Childline  ( 24/24 gratis noodnummer voor straatkinderen)

 

 

Opvallende punten ons overgemaakt: 

 

1.Met duizenden straatkinderen in Mumbai, heeft de Salaam Baalak een vitale betekenis en levert het en betekenisvolle bijdrage voor de stad Mumbai. SBT voorziet in een geïntegreerd allesomvattend ‘Safety Net’ van diensten voor straat- en thuisloze kinderen , dit in een omgeving die bevorderlijk is voor een optimale ontwikkeling van deze kinderen. Dit helpt hen om te integreren in de dagelijkse samenleving en hen ontwikkelt tot volwaardige productieve volwassenen. De SBT voorziet ook in de nodige ondersteuning in relatie tot een uitgebreid netwerk van verschillende organisaties die tijdelijk onderdak en bescherming zoeken voor hun jonge betrokkenen.

 

Belangenbehartiging en sterke inspanningen houden ook een werking in met de plaatselijke autoriteiten. De inspanningen betreffen activiteiten die kunnen in relatie worden gebracht met weggelopen kinderen zoals onder andere kinderarbeid, bedelen, drugtrafiek, drugmisbruik, kinderhuwelijken, prostitutie.

 

De begunstigde kinderen kunnen nog steeds genieten van en krijgen nog steeds toegang tot een groot gamma van ondersteuning en diensten op de verschillende locaties van de SBT. Dit gaat van gesprekken, individueel of in groep tot opvoedingshulp in al zijn varianten : schoolopvolging, formeel en niet-formeel, voeding, gezondheid, hygiëne en medische hulp, nachtonderkomen .

 

De begunstigden zijn in essentie straatkinderen die het grootste deel van hun leven op straat leven, vaak zonder een verantwoordelijk iemand die voor hen kan zorgen. Zeer interessant om vast te stellen is dat de bestaande begunstigde kinderen  van de SBT andere kinderen stimuleren om te kunnen genieten van de programma’s die de SBT organiseert. Dit zegt heel veel over het impact van die programma’s op de kinderen en hun inzicht dat het hen vooruit helpt.

 

 Vaak volgt op de gesprekken een opening naar het onderwijs. Naast de medewerkers van de                   SBT is er ook de leerkracht betaald door WERELDKIDS ( zie ook einde verslag) die de kinderen helpt met hun schoolwerk. Zoals reeds eerder meegegeven blijven de inspanningen groot om  deze kinderen ook te betrekken op kunst en cultuur, sport en spelactiviteit.  Trainingsprogramma’s voor verschillende sporten maar ook voor podiumkunsten en dans blijven deel uitmaken van het volledige traject dat de SBT de kinderen wil aanbieden.

 

De  kinderen die deelnemen aan het Loopbaanproject ( zie ook hieronder punt 2) van de SBT  begrijpen de belangrijkheid om door te zetten op school en deze ook te vervolledigen steeds meer en daardoor stijgt ook de ernst waarmee ze de school aanpakken. Met de opbouwende hulp van de politie en verscheidene zorgverenigingen kan de SBT een aantal herstelprogramma’s (rehabilitatie) op het getouw zetten voor de Pardhi en Waghri bedelaarsgemeenschappen in Zuid-Mumbai.

 

2. LOOPBAANPROJECT ( Career Project)

Ook nu weer participeren jongeren dit werkingsjaar aan het LP. Zij volgen een opleiding of hebben deze gevolgd en hebben nu een job verworven. De kinderen die dit programma volgen waarderen de betekenis van het afmaken van hun studies en ook het nut van een professionele begeleiding.  Dit betreft vooral adviessessies, mentorprogramma’s, beroepspraktijk, professionele cursussen, vertegenwoordiging en het plaatsen van de career project adolescenten in firma’s en bedrijven, of instellingen van openbaar nut en publieke diensten. Steeds meer van deze kinderen slagen erin hun kwalificatie te halen en als dusdanig volwaardig te kunnen deel uitmaken van organisaties die zich openstellen voor deze kinderen

 

3. Ook  2016-2017 was een betekenisvol werkjaar. Meer kinderen dan ooit maken deel uit van de SBT.  Toegenomen interventies, verbeterde programma’s betere samenwerkingsverbanden, aangepaste infrastructuur. SBT bereikt nu veel meer kinderen dan een paar jaar geleden.

 

4. Men is zich bewust van de directe correlatie tussen gezonde voeding, gezondheidszorg, en het algeheel welbevinden en ontwikkeling van de kinderen. Het voeding- en gezondheidszorg project (2016-2017) werpt zijn vruchten af en komt ten goede aan 500 kinderen.

 

5. Kinderen die verblijven in de dagopvangcentra en de open Nachtonderkomens krijgen 4 maaltijden per dag.  Gezonde voeding en de opvolging ervan blijft een kerntaak voor de SBT.

 

DIENSTEN EN ONDERSTEUNING

Onderwijs :

Betalen van het schoolgeld, uniformen, schoenen, boeken en schoolbenodigdheden, school-klaar zijn, lesopvolging, studiegroepen, de Balwadis ( 3-7 jaar, de allerkleinste begunstigden van de SBT)

Voeding:

Voorzien in volwaardige maaltijden, snacks en speciale diëten voor die kinderen die dit nodig hebben

Gezondheidszorg: 

Toegang  tot medische bijstand, basisbehoeften, gezondheid en hygiëne, zowel als kleding

Lichamelijke en creatieve activiteiten: 

Belichten van belang van training in sport en spel, kunst, handenarbeid en cultuur

Leren omgaan met de maatschappij:

Non-formeel onderwijs, voorbereiding op hun leven in de samenleving

Psychologische opvolging:

Zowel individueel als in groep

Beroepsbekwaamheid - training:

Ontwikkeling van beroepsvaardigheden en aanmoediging 

 

HOOGTEPUNTEN 2016-2017

 

A. ONDERWIJS : een constante in de doelstellingen van de SBT

 

1. De SBT zet haar inspanningen voort op het vlak van onderwijs kordaat voort. Het is een cruciaal deel van haar programma. Haar inspanningen om de kinderen ononderbroken school te laten lopen ( en dus niet dan wel een periode, dan niet een periode naar school) werpt vruchten af. De aanwezigheden op school gaan in stijgende lijn, het aantal drop out –kinderen neemt af, en inspanningen om de schoolduurtijd te verlengen heeft ook een positief effect. Al deze vaststellingen wijzen erop dat er stilaan een ommekeer ontstaat in de relatie tussen de kinderen en hun ouders, nu ook deze laatsten stilaan willen inzien dat naar school gaan wel degelijk zin- en waardevol is voor de toekomst van hun kinderen.  Daaruit volgt dat dus steeds meer kinderen hun schooltijd afwerken en dus niet tussendoor afhaken. Meer, ook het doorstuderen aan bv. junior colleges blijven toenemen in 2016-2017.

 

2. Bevestiging van ons vorig jaarrapport 2015-2016 : na ons bezoek in februari blijft WERELDKIDS verheugd : De onderwijsberichten blijven gunstig m.b.t. het school lopen van onze kinderen.

 

3. Salaam Baalak Trust bewandelt 2 paden : dat van het formeel en dat van het non-formeel onderwijs. Zij brengen de kinderen in kaart, begeleiden deze kinderen en passen hen in in verschillende schoolprogramma’s die zowel aan het formeel als het informeel onderwijs tegemoet komen en aan haar uitdagingen beantwoordt.

 

4. Het Education Project (2016-2017) betreft nu opnieuw om en bij de 500 kinderen die verblijven in de dagcentra, de Contactpunten en de Nachtonderkomens. De zorg hiertoe wordt gedragen door gekwalificeerde personeel en Sociaal Werkers met certificaat van bekwaamheid. Wanneer er speciale noden nodig zijn voor sommige kinderen, dan worden hun families hierbij betrokken door hen te informeren en raad te geven waarbij ook de hulp aanwezig is van jeugdbegeleiders en gekwalificeerde leraren.

 

5. 80 procent van de kinderen van de SBT volgen op dit moment de lessen in private schools. Sommigen onder hen zelfs in Engels-Medium ( tussenmoeilijkheidsgraad voor Engels) zodoende dat ze in staat zijn een degelijke conversatie in het engels te voeren. Het drop out gehalte lag hoog maar het Onderwijsprogramma van de SBT heeft ervoor gezorgd dat dit aantal stelselmatig is afgenomen,  90 procent van de kinderen slaagt in de examens uitgeschreven door de staat Maharasthra wat erop wijst dat de aanpak van de SBT haar vruchten afwerpt en jaar na jaar beter wordt. De meeste van deze geslaagde leerlingen lopen nu school in de junior colleges om verder te studeren.   Wanneer dus blijkt dat de straatkinderen ook nog de studiemogelijkheden bezitten om verder door te stromen naar het hoger secundair onderwijs, dan krijgen deze kinderen bijzondere begeleiding om hen van dichtbij op te volgen.

 

6. Het overgrote deel van onze kinderen gaat nog steeds op regelmatige basis naar school. Hierbij duiden we op lager onderwijs en lager secundair onderwijs Schoolgelden, -uniformen en -boeken worden allemaal betaald door het Project (via ook bijdragen door WERELDKIDS) en de projectmedewerkers nemen deel aan ontmoetingen van de ouders met de scholen om de kinderen nog beter te kunnen ondersteunen.

 

LEERKRACHT !

WERELDKIDS focust als vanzelfsprekend op bijdragen tot het onderwijs voor deze kinderen.

Daarom neemt WERELDKIDS voor het eerst de kost op zich voor een gediplomeerde leerkracht om te kinderen voor en na schooltijd te begeleiden zoals bij ons. Het jaarloon van een leerkracht met diploma bedraagt INR 180.000, dus INR 15000 per maand wat neerkomt op om en bij de 220 euro maandsalaris ( afhankelijk van de wisselkoers).

WERELDKIDS heeft zich geëngageerd deze loonkost voor de komende 5 schooljaren op zich te nemen. Dit gebeurde dus ook voor dit werkingsjaar 2016-2017.

 

--> Zie voor al onze verdere informatie omtrent Salaam Baalak Trust natuurlijk onze WERELDKIDS WEBSITE waarvan we hopen dat jullie deze in de klas geregeld raadplegen om bij te blijven.

 

www.wereldkidsonline.be

                                             

B. ACTIVITEITEN

 

Een aantal gezamenlijke inspanningen en participaties betreft :

° Gedichtendag : voorlezen van eigen werk door de straatkinderen

° 35 kinderen namen deel aan een Verhalen vertellen programma

° 24 kinderen participeerden aan workshops rond uitdagingen binnen de samenleving

° 40 kinderen namen deel aan kunst workshops op het Kala Ghoda Art Festival

° 18 kinderen waren aanwezig op een Wetenschapstentoonstelling (concepten uit de

       biotechnologie, biologie en de scheikunde)

° deelname aan voetbalwedstrijden

° bijwonen van de voorstelling ‘Mahatma’ van de CREATE Stichting

°7 kinderen namen deel aan de Lakme Modeweek

 

 

C. GEZONDHEID:

 

 

Blijft nog steeds en zal altijd een topprioriteit blijven voor de Salaam Baalak Trust.

Zo blijft waakzaamheid voor TBC ook nu geboden. De oudere kinderen krijgen in hun examenperiode extra aandacht naar hun voedingsgewoonten.

Regelmatige bloedafnames horen tot de zorgzame opvolging van de kinderen.

Alle kinderen van alle centra werden ook nu weer getest op malaria. Vaccinaties (polio, enz.) ook nu in alle centra volgens de strikte gezondheidsnormen.

 

°SPORT:

 

De waarden van de sport worden omgezet in de waarden van het dagelijkse leven. Dit houdt in: zelfrespect en respect voor de nader, eerlijkheid, groot kunnen zijn in de nederlaag, bescheidenheid in de overwinning, groepsgeest.

Onze kinderen participeren aan wedstrijden in judo, boksen, voetbal, schaken, Kabbadi en Yoga.

Sommige kinderen volgen ook training in judo en Gevechtskunsten in de SBT centra. Zij hebben gouden, zilveren en bronzen medailles gewonnen in judocompetities tussen verschillende scholen in Mumbai.

 

°Culturele en recreatieve activiteiten:

 

 

Hieraan wordt bijzondere aandacht besteed door de SBT. De kinderen worden aangemoedigd deel te nemen aan culturele activiteiten, naast academische en sportactiviteiten. Zo wonnen kinderen prijzen in workshops rond fotografie, dans- en dramaworkshops en opleidingen, alsook in handschrift-, teken- en schilderwedstrijden.

 

2) WERELDKIDS

                                                      

1. DE uitdaging : RENOVATIE van de nieuwe locatie ANDHERI-OOST :

 

Zie daarvoor onze website   www.wereldkidsonline.be :

 

SUPERNIEUWS : De EERSTE VERDIEPING en het TERRAS (2de verdieping) zijn klaar voor gebruik  sinds februari 2015. Officiële opening waarop WERELDKIDS aanwezig was

 

FOTO’S => onze verwezenlijkingen : renovatie eerste verdieping + terras

2015-2016 : in februari 2016 kon WERELDKIDS met veel plezier vaststellen dat de kinderen hun nieuwe locatie als een THUIS aanvoelen. Mooi toch!

 

De nieuwe uitdaging : RENOVATIE en uitbouw van de locatie SOLAPUR :

 

Het Solapur-project werkt rond de volledige ontwikkeling van de kinderen van de Pardhi gemeenschap. SBT begeleidt en adviseert deze kinderen en reclasseert ze van Mumbai naar Solapur. Er zijn voortdurend contacten met de gemeenschap, ook weer adviseren op het vlak van familieplanning, hygiëne en gezondheidszorg, onderwijs, ontwikkeling van de capaciteiten van hun kinderen, uitvoering van anti-bedelprogramma’s om de kinderen daaraan te kunnen onttrekken. sporttraining, culturele opvoeding, velduitstappen enz. Tijdens de school -vakanties keren deze kinderen terug naar hun familie.

 

Gestart met 40 kinderen in 2007 (binnen de leeftijdsgroep van 6 tot 15 jaar) die verbleven en studeerden in de Tribal Welfare Department Ashram schools (zie hiervoor ook onze website met fotoreeks over deze Ashramschool)  heeft de SBT een lange weg ondertussen afgelegd. Tijdens het werkingsjaar 2016-2017 waren het reeds 100 kinderen die verbleven in het onderkomen van de SBT in Nanaj. Zij gaan naar ‘private schools’ en worden veilig naar school gebracht en opgehaald door busjes van de SBT. Ze worden opgevangen en begeleid door een groep van gekwalificeerde professionele leerkrachten en Gemeenschapswerkers.

Zij ontvangen kwalitatieve voeding, kleren, schooluniformen, gezondheidszorg en hygiënische voorzieningen.

 

Er zijn 3 Marathi- (= het dialect van de staat Maharasthra waarvan Mumbai de hoofdstad is) scholen op ongeveer 2 km van het SBT-centrum en 1 school met Engelse taalbegeleiding en een hospitaal op ongeveer 3 km van het SBT-centrum.

 

 

En nog dit :

 

 

In het werkingsverslag van 2016-2017 van de SALAAM BAALAK TRUST lezen we :

‘AWARENESS INITIATIVE IN BELGIUM

As part of the Value Education Project, Wereldkids Belgium organized an awareness drive in schools in Belgium; in association with Salaam Baalak Trust. The children were sensitized tot he life of street children in India. The exchange of views has improved the prospects of furthering the good work done.’.

 

In maart 2017 bezocht de onderdirecteur van de SBT, mijn goede vriend MILIND BIDWAI, 7 Wereldkidsscholen. Dit was voor de betreffende leerlingen een buitenkans om inzicht te verwerven in de werking van de SBT en het leven van straat- en zwerfkinderen in Mumbai. Een onvergetelijke ontmoeting, “rechtstreeks” vanuit Mumbai…

 

En, tot slot, blijven we het maar vertellen aan iedereen:

Dankzij jullie inzet en acties kunnen we verder daadwerkelijk meehelpen aan een hoopvolle toekomst voor onze straat- en zwerfkinderen in Mumbai.

 

 

En opnieuw zeggen we dus trots:

 

JULLIE, WERELDKIDS-leerlingen, samen met al die overtuigde leerkrachten NCZ uit het basis- en secundair onderwijs in Vlaanderen, , JULLIE mogen absoluut bijzonder fier zijn op de nu al jarenlange bewonderenswaardige inzet voor ons project van straat- en zwerfkinderen in  Mumbai, India. De resultaten zijn er !!! En ze zijn fantastisch !!!

 

DHANYAVAAD aan ieder van jullie en aan allen nog eens tezamen !

 

Namens WERELDKIDS

Luc Meys

Projectcoördinator